Indicadors turístics a l’Entorn de Barcelona 2018

(Destinació Barcelona sense Barcelonès)

SETEMBRE

SÍNTESI

L'activitat en allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes de Setembre ha tingut un comportament molt semblant al del 2017 en el nombre de turistes rebuts (-0,6%) i una mica inferior en el nombre de pernoctacions generades (-1,6%). Durant el mes de Setembre van allotjar-se un total de prop de 525.000 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen) i aquests van generar prop de 1,73 milions de pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 9.692 treballadors (+1,5%).

% VIATGERS 42,4% 57,6% % PERNOCTACIONS 27,6% 72,4% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-0,6%

524.719

VIATGERS

-1,6%

1.728.807

PERNOCTACIONS

1,5%

9.692

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2017 2018 524.719 -149.526 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2017 2018 1.728.807 -658.392 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger -16,4% -4,2% -1,3% 1,2% 1,4%

L'activitat turística en els hotels de l'Entorn de Barcelona durant el mes de setembre segueix baixant, tot i que més moderadament, per setè mes consecutiu tant en el nombre de viatgers (-2,3%) com en el nombre de pernoctacions (-2,6%). L'estada mitjana es manté en les 3,3 nits. Els viatgers espanyols (residents) es redueixen lleugerament en nombre de turistes (-4,2%) i força en el nombre de pernoctacions (-16,4%). L'estada mitjana es redueix 0,3 pp i se situa en les 1,8 nits. El mercat estranger (no residents) te millor comportament, i tot i que decreix en el nombre de turistes (-1,3%), aconsegueix créixer en el nombre de pernoctacions (+1,4%). L'estada mitjana d'aquest segment creix fins les 4,1 nits. L'empleabilitat es manté aquest mes (+0,5%).

CÀMPINGS

Els turistes en càmpings de la província creixen força aquest mes (+7,6%), i també són positives les dades de volum de de pernoctacions realitzades (+4,7%). L'estada mitjana es manté similar a la del 2017, és a dir 3,7 nits. Els turistes espanyols (que representen el 72% sobre el total) creixen en un +8,1% generant també un creixement del +4,8% en les pernoctacions. L'estada mitjana es manté en les 3,1 nits. Els turistes estrangers creixen gairebé un +6,3% en nombre d’arribades, i registren un creixement en les pernoctacions (+4,5%). En aquest cas l'estada mitjana també es manté en les 5,1 nits. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia un important creixement del +7,1%.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 7,1% 6,3% 4,5% 8,1% 4,8%

Els turistes en càmpings de la província creixen força aquest mes (+7,6%), i també són positives les dades de volum de de pernoctacions realitzades (+4,7%). L'estada mitjana es manté similar a la del 2017, és a dir 3,7 nits. Els turistes espanyols (que representen el 72% sobre el total) creixen en un +8,1% generant també un creixement del +4,8% en les pernoctacions. L'estada mitjana es manté en les 3,1 nits. Els turistes estrangers creixen gairebé un +6,3% en nombre d’arribades, i registren un creixement en les pernoctacions (+4,5%). En aquest cas l'estada mitjana també es manté en les 5,1 nits. L'empleabilitat obté en aquesta tipologia un important creixement del +7,1%.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 Domèstic Estranger 20,1% nd nd -4,6% 0,4%

L'activitat turística en el turisme rural registra un creixement en el nombre de turistes rebuts (+14,4%), però una caiguda en el nombre de pernoctacions (-12,8%), per una caiguda de l'estada mitjana, que se situa en les 2,1 nits (5 dècimes menys que el 2017). El turisme rural que prové de la resta de l'Estat espanyol (amb un pes del 82% sobre el total) creix força respecte l'any anterior en nombre de viatgers (+20,1%) però cau en nombre de pernoctacions un -4,6%. Per la seva part el turisme rural procedent de l'estranger és molt poc significatiu aquest mes a les nostres comarques, i per aquest motiu no es disposa de dades segmentades per aquest mercat. L'empleabilitat es manté estable (+0,4%), situant-se en els 830 treballadors de mitjana aquest mes.

Evolució de l’ocupació

DESTINACIÓ BARCELONA (INCLOU EL BARCELONÈS)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. HOTELS (per places) 2017 2018 CÀMPINGS (per parcel·les) 2017 2018 T. RURAL (per places) 2017 2018 49,7% 72,5% 18,9%

Posicionament de l’ocupació

PER PROVÍNCIES

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

63,1%

HOTELS

(PER PLACES)

-0,9%

36,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,7%

21,5%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

2,3%

BARCELONA

72,5%

HOTELS

(PER PLACES)

-0,5%

49,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,7%

18,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-3,0%

TARRAGONA

70,8%

HOTELS

(PER PLACES)

-2,8%

48,9%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,4%

11,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-2,3%

LLEIDA

35,1%

HOTELS

(PER PLACES)

4,4%

35,5%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

2,5%

11,8%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-0,2%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

*Inclou el Barcelonès